> Početna > Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom  (Službeni vjesnik Varaždinske županije) broj 51/2018


Općina Trnovec Bartolovečki potpisala sporazum sa Gradom Varaždinom o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta na adresi Varaždin, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 67c.                   Općina Trnovec Bartolovečki krenula je u postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine pa načelnik Općine donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Trnovec Bartolovečki za razdoblje od 2018. do 2023. godine.               
                  Sukladno članku 5. stavku 2. i članku 6. stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) javnost se informira o odluci donesenoj u postupku objavom na internetskoj stranici.


 


 Odluka o kriterijama za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(Službeni vjesnik Varaždinske županije) broj 51/2018

 
Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(Službeni vjesnik Varaždinske županije) broj 51/2018


 
ODLUKA o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
("Službeni vjesnik Varaždinske županije") broj 6/2018

Obavijest o odlaganju građevinskog otpada

 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 12/2017)

 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 12/2017)

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2014. i 2015. godinu

GIS
Naše novine
Slobodna zona