> Početna > Općinska tijela > Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel


OBAVIJEST GRAĐANIMA

 

                Obavještavamo građane Općine Trnovec Bartolovečki da je Odlukom općinskog načelnika, s  ciljem sprečavanja  širenja koronavirusa COVID-19 na području Općine Trnovec Bartolovečki i iskazanu potrebu za organizacijom poslova u okviru djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine prema Preporuci  za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19 Ministarstva uprave KLASA:011-02/20-01/76 URBROJ:515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine ukinuto uredovno vrijeme (neposredni rad sa strankama).

Vezano za prijem pismena i ostale dokumentacije obavještavamo Vas da možete istu ubaciti u poštanski sandučić koji se nalazi na ulazu u poslovnu zgradu ili svoje zahtjeve kao i  skenirana pismena proslijediti putem poštanske dostave ili putem elektronske pošte:

opcina@trnovec-bartolovecki.hr

procelnik@ trnovec-bartolovecki.hr

strucnisuradnik@ trnovec-bartolovecki.hr

savjetnica@trnovec-bartolovecki.hr

komunalnoredarstvo@ trnovec-bartolovecki.hr

 

U slučaju potrebe za informacijom možete kontaktirati na telefonske brojeve Općine:

 

042 683 060, 042 550 153, 042 207 503 i 042 207 504.

 

         Obrasci  zahtjeva za ostvarivanje određenog prava kao i obavijesti o provedbi preventivnih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nalaze se na internetskoj stranici Općine Trnovec Bartolovečki www.trnovec-bartolovecki.hr

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA

vezano za ukop umrle osobe

 

                Obavještavamo građane Općine Trnovec Bartolovečki s  ciljem sprečavanja  širenja koronavirusa COVID-19 na području Općine Trnovec Bartolovečki i iskazanu potrebu za organizacijom poslova u okviru djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine prema Preporuci  za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19 Ministarstva uprave KLASA:011-02/20-01/76 URBROJ:515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine Odlukom o organizaciji obavljanja poslova u okviru djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnice upravnog tijela KLASA: 810-01/20-01/09 URBROJ:2186-09-07-01-20-2 od 18. ožujka 2020. godine određeno je da se na sahrani na mjesnom groblju u Bartolovcu i Šemovcu  ispraćaj i ukop umrle osobe obavlja samo u krugu uže obitelji. 

 Odluka o načinu održavanja pogreba

                                                 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

                                                    

SONJA RUŽIĆ - CVRTNJAK, mag.iur. - Pročelnica
Tel: 042/207-504
Fax: 042/683-911

MARTINA NOVAK, mag.oec. - Savjetnica
Tel: 042/550-153
Fax: 042/683-911

DEJAN ROŠKO, mag.oec. - Savjetnik
Tel: 042/550-153
Fax: 042/683-911

IVANA KOSEC - Administrativni referent za poslove pisarnice i javnu nabavu
Tel: 042/683-060
Fax: 042/683-911
E-mail: opcina@trnovec-bartolovecki.hr

DRAGICA VAŽANIĆ - Računovodstveni referent
Tel: 042/207-503
Fax:  042/683-911

TIBOR FEKETE - Komunalni redar
Tel: 042/683-060
Fax: 042/683-911
Mob: 098/936 3657

JOSIP HRMAN - grobar
Mob: 098/908 6775

DRAGUTIN ĐURKAS - grobar
Mob: 099/769 3263
GIS
Naše novine
Slobodna zona