PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Natječaji

Natječaji

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima rada udruga u kulturi na području Općine u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima rada udruga na području Općine u 2024. godini

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju u području sporta za 2024. godinu

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
(objavljeno dana 30. kolovoza 2023.)Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Bartolovečka ulica 76 u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Trnovec Bartolovečki odnosno do 15. srpnja 2023. godine.

 
 

Natječaj za prijam namještenikaRok za podnošenje zamolbe je zaključno sa 07. prosinca 2023. godine, a natječaj je objavljen u NN 142/2023 dana 29. studenog 2023. godine
  

Javni poziv za prodaju nekretnina


Obavještavaju se potencijalni ponuditelji da je izvršena prodaja slijedećih nekretnina označenih kao:

- k.č.br. 553/7 k.o. Trnovec ORANICA  Poduzetnička  sa 1487 m2
- k.č.br. 1829 k.o. Šemovec POREDJE-SMETIŠTE sa 3803 m2
- suvlasnički dio ½ k.č.br. 2085 k.o. Šemovec KUĆA, DVOR I ORANICA ZAMLAKA sa 3159 m2
 
(objavljeno u Varaždinskim vijestima 25.10.2022. godine/Broj 4060
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top